balázsáldás•A torokbetegség és más bajok ellen adja az Egyház febr. 3-án, Szt. Balázs napján. X alakban vagy félkör alakban összekötött két gyertyát tartanak a hívõ elé áldó imádsággal. Szt. Balázs a hagyomány szerint egy fuldokló fiút gyógyított meg. Balázsolásnak is mondják. Szövege: Szt. Balázs püspök és vértanú közbenjárására óvjon meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól.         BL

 balázsolás »balázsáldás

 baldachin•1. Négy vagy két rúdra erõsített hordozható díszmennyezet, fehér selyem- vagy más díszes anyagból. Körmenetkor az Oltáriszentség fölött hordozzák. Egykor Bagdad, olaszul: Baldocco városából való textilanyagból készült, innen származik neve.
2.Korábban a püspöki »katedra (trónus) fölé emelt díszmennyezet.
3.Oltár fölött oszlopokon álló szilárd mennyezet (»cibórium).        BL

 baptisztérium (gör. baptidzein, ‘keresztelni’)•A keresztség kiszolgáltatásának helye. A ~ a korai kereszténységben különálló vagy templomba be-
épített keresztelõ kápolna volt, kõbõl vagy bronzból készített keresztelõ medencével, illetve keresztkúttal. A GYKSZ 25. szerint a keresztelés helyét úgy kell megválasztani, hogy a hívek szeme elõtt legyen, és minél több ember közös részvételére nyújtson lehetõséget. (Bár természetesen megmaradt a meglévõ keresztelõ kápolna létjogosultsága is, akár a templomon kívül, akár azon belül.) A keresztelõkút a lit. ref. elõtt a Nagyszombaton megáldott keresztvizet õrizte.
Az új keresztelési rend (GYKSZ 1969) óta csak a húsvéti idõben õrzik a megáldott keresztvizet a keresztelõkútban, máskor újonnan szentelt keresztvízzel keresztelnek. De maga a keresztkút, mint a szentség kiszolgáltatásának helye, legyen a keresztelés számára fenntartva és legyen méltó arra, hogy ott vízbõl és Szentlélekbõl újjászülessenek a keresztények (25). Lehetséges, sõt kívánatos olyan megoldás, hogy megfelelõ lefolyás biztosításával friss víz folyjon a keresztkútba. A húsvéti gyertya állandó helye – húsvéti idõn kívül, amikor is az oltár mellett áll – a ~. A keresztség kiszolgáltatásánál égjen, hogy a keresztelendõk gyertyái errõl könnyen meggyújthatók legyenek. A keresztkút és a húsvéti gyertya emlékeztetõ jel a hívek számára, hogy e szentséggel léptek az üdvösségre meghívottak közé. * 11,12. (3. ábra: ãkeresztény bazilika, 12.)      AM


Bárány•Az êSZ-ben olvassuk, hogy Krisztusnak, a hibátlan és szeplõtelen ~nak drága vére váltotta meg a világot (1Pét 1,19). A Jel-ben 27-szer nevezi Szt. János „Báránynak” az Isten Fiát. Evangéliumának elején pedig Keresztelõ Szt. János ajkán hangzik el a már liturgikus kifejezésként is használatos elnevezés: „Ýme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bûneit” (1,29. 36).
A kifejezés Jézus megváltó »áldozatára utal. Már az ãSZ-i templomban is naponta két bárányt áldoztak föl (Kiv 29,38–41), Húsvét elõkészületi napján pedig a szabadulás emlékére ölték le az áldozati bárányt (Kiv 12,6). Jn 19,14–31 szerint Jézus épp abban az órában halt meg, amikor Jeruzsálemben a húsvéti bárányt áldozták föl. Az Isten Báránya Jahve szenvedõ szolgájának alakját idézi fel: „Mint a juh, amelyet leölésre visznek, s mint a bárány elnémul…” „Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta” (Iz 53,7. 11). Ezeket a jövendöléseket a »bizánci liturgiában az »elõkészületi oltárnál mondja el a pap akkor, amikor kivágja a »prosz-
fórából a ~nak nevezett legnagyobb részt:
„Föláldoztatik Isten Báránya, ki elveszi a világ bûneit…” Ez a liturgikus utalás a ~ra már az 5. sz.-tól megvolt a reggeli zsolozsma nagy »doxológiájában.
Rómában a 7. sz.-ban honosította meg az »„Agnus Dei” éneklését a Szíriából származó Sergius pápa. A »kenyértörés alatti könyörgéshez a 10. sz.-ban kapcsolták az „Adj nekünk békét!” fohászt (40. ábra: Szimbólumok, C.)             OL

 Barnabás Szt. »apostolok ünnepei

 Bazil liturgia »bizánci rítus

 bazilika (gör. basziliké = ‘királyi ház’)•1. A római építészetben nyújtott téglalap alakú, többnyire háromhajós épület volt politikai gyûlésekre és kereskedelmi célokra. Ezek mintája alapján épültek az elsõ ~k, azaz „ókeresztény” templomok. A »szentélyét lezáró »apszisban helyezték el a püspöki trónt (»katedrát), körülötte a papság ülõhelyeit. Ezek elõtt állt a szabadon körüljárható »oltár. Más elrendezésben a hajó kiemelt helyén volt az oltár és a papság helye (a „béma”), melyet
a liturgia alatt körülálltak a hívek.
2.Ùpítészettörténeti szempontból bazilikális elrendezésnek nevezzük az olyan háromhajós templomot, ahol a fõhajó az oldalhajóknál magasabb, az ablakok az oldalhajók felett adnak fényt a fõ-
hajónak. Alaprajza elnyújtott téglalap.
3.Liturgikus szempontból kiemelt rangú templom. Ide tartoznak a római patriarkális ~k (basilica maior), ahol pápai trón és oltár áll (Lateráni, S. Maria Maggiore, Szt. Péter és Falakon kívüli Szt. Pál, a római Szt. Lõrinc, valamint az Assisi Szt. Ferenc és Porciunkula ~). A Szentszék a jelentõsebb templomoknak basilica minor rangot ad (kis ~). Ilyen hazánkban az esztergomi, egri, székesfehérvári, veszprémi székesegyház, a budapesti Szt. István-~, a pannonhalmi fõapátsági és a zirci apátsági templom. Az utóbbi idõben néhány »kegyhely temploma is elnyerte (Pl. Budapest-Mária-
remete kegytemploma).                                        
AM


beavató szentségek (lat. sacramenta initiationis)•Az õsegyházban a katekumeneket (»katekumenátus) több fokozatban avatták be a keresztény »misztériumokba. Ennek beteljesedése volt, a három beavató szentség: a »keresztség, a »bérmálás és az »Eukarisztia.
Késõbb a nyugati egyházban idõben egyre távolabb estek egymástól a ~. Felnõtteknél az õsi gyakorlatot a II. Vat. állította vissza. A ~nek legalkal-
masabb ideje a húsvéti vigília, de kiszolgáltathatók más misében is. 14 éven felüli felnõtteket lehetõleg a püspök keresztelje, és utána azonnal bérmálja meg, majd a misében nyújtsa számukra az Eukarisztiát (ET 863 és 866). A ~et az összetartozás miatt a püspök engedélyével a keresztelést végzõ pap bérmálja meg a szentség felvevõjét. A 7 és 14 év közötti gyermekek keresztelése esetén a bérmálásra saját korosztályukkal kerüljön sor. A ~ kiszolgáltatását lehetõleg vasárnap végezzék, és a helyi közösség tevékenyen kapcsolódjon bele. (Felnõttkeresztelés egyszerûbb szertartása, Bp. 1973; Felnõttek katekumenátusa magyar viszonyokra alkalmazott változat, MKPK Bp. 1999).* 20     
AM–VI

 befejezés (konklúzió – lat. conclusio)•1. A liturgiában szereplõ imádságok különbözõ ~ekkel zárulnak. A mise »könyörgése (kollekta) mindig hosszú ~sel fejezõdik be: a) ha az Atyához szól:
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké; b) ha a Fiúhoz intézik: Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szent-
lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.
Egyéb könyörgéseknél mindig rövid ~t használunk: a) ha az Atyához szól, akkor: Krisztus, a mi Urunk által; ha a könyörgésben említés történik a Fiúról: Aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké; b) ha a Fiúhoz szól: Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2.A liturgikus cselekmények »áldással és »elbocsátással fejezõdnek be, ha felszentelt személy volt a celebráns. Ha nem felszentelt személy, ilyen vagy hasonló módon kéri Isten áldását: Áldjon meg minket az êr, õrizzen meg minden rossztól és vezessen el az örök életre. – A válasz minden esetben: Ámen. * 5.                                                                              VI

 Befejezõ imaóra (lat. completorium = compleo ‘befejezek’)•A napi »zsolozsma utolsó imaórája. Története a szerzetesség kezdeti idejébe nyúlik visz-
sza, amikor a
»Vecsernye után a szerzetesek a hálóteremben még egy magánimádságot mondtak. Késõbb ezt az »oratóriumban végezték. Hozzá-
tartozott még a bûnbánat felindítása is. A mai elõírások szerint a bevezetõ rész után lelkiismeret-vizsgálat és bûnbánat következik valamely – a misében használt – forma szerint, majd egy vagy két zsoltár antifónával, rövid olvasmány és válaszos ének. A ~ csúcsa az agg Simeon éneke, a
»„Nunc dimittis”, antifónával együtt, végül a zárókönyörgés és az áldás. Valamelyik Mária- »antifónával végzõdik a ~ és a napi zsolozsma.* 4, 7.     VI

 befogadás (az érvényesen megkeresztelt ~a
a Katolikus Egyház teljes közösségébe)•A latin
rítusban külön szertartással fogadják be a Katolikus Egyház teljes közösségébe azt a keresztényt, aki egy tõle különvált egyházi közösségben született és keresztelkedett meg. Ez a befogadó szertartás azonban semmi egyéb kötelezettséggel ne járjon, mint ami a közösségi kapcsolat és az egység helyreállításához szükséges. A szertartás félreérthetetlenül tanúsítsa, hogy ez az egész Egyház ünnepe, csúcspontja pedig a szentáldozás, ami két szín alatt is kiszolgáltatható. Ùppen ezért a befogadás lehetõleg mise keretében történjék, amelynek lefolyását a körülmények figyelembe vételével elõre pontosan meg kell határozni. Tekintettel kell lenni a keresztények egységtörekvéseinek szempontjaira éppen úgy, mint a plébániai közösség és a jelölt között máris létrejött kapcsolatra.
A már megkeresztelt hívõt csak akkor lehet az Egyház teljes közösségébe befogadni, ha arra már hitbeli ismeretekben és lelkileg is felkészült. A legfontosabb az, hogy a jelölt szívvel-lélekkel ragaszkodjék az Egyházhoz, amelyben elnyeri keresztségének teljességét. A ~ a püspök joga. Az a pap viszont, akire õ a ~t bízza, a szertartás keretében meg is bérmálhatja a jelöltet, hacsak már nincs érvényesen megbérmálva. Ha a hitvallás letétele és
a ~ mise keretében történik, a jelölt – a katolikus közösségben történõ elsõ áldozása elõtt – gyónja meg bûneit. A gyónás elején közölje, hogy ~ elõtt áll. A jelöltet, hacsak lehetséges, egy vagy két kezes kísérje el a ~ra. Lényeges különbség van a ~ra készülõk és a keresztségre készülõk között. 
»katekumenátus. * 20.                                                                         VI

beiktatás•1. Az egyházmegye püspökének szentelése a székesegyházban legyen, ahol a pápai szentelési okirat után a kinevezõ okmányt is felolvas-
sák. A szentelés végeztével a szentelõ püspök vezeti
»katedrájához (püspöki trón) az új fõpásztort. Ha pedig már felszentelt püspök az új fõpásztor, lehetõleg a »metropolita vezesse be a székesegyházba, és olvassák fel a kinevezõ iratot. Katedráját elfoglalva veszi át az egyházmegye kormányzását.
2.A szerzetes »apátot és »apátnõt a benedikálást végzõ püspök vagy apát vezeti be a mise végeztével a »kórusban õt megilletõ helyre.
3.A »plébánost lehetõleg az egyházmegye fõpásztora iktassa be tisztségébe, miután a hitvallást letette. A püspök bevezeti plébániatemplomába az új plébánost, átadja neki a templom kulcsait. A homíliát a fõpásztor mondja. Az új plébános a hívek elõtt újítsa meg a papi ígéreteket (introductio novi parochi). * 2.                                                            VI

 békecsók (lat. ritus pacis = béke-rítus, pax = béke)•Az apostoli idõk óta a ~ a megkereszteltek testvéri közösségének jele (pl. Róm 16,16: „Köszöntsétek egymást szent csókkal”; és több más helyen). Tertulliánus, Szt. Jusztinosz és Szt. Hippolütosz tanúsítja gyakorlatát az õsegyházban, és ennek szerepét a közös ima megpecsételésében látták. Nagy Szt. Gergely pápa a római liturgiában a kenyértörés után az áldozásra való elõkészület jelévé tette. A kora középkorban „Az êr békéje legyen veletek mindenkor!” felszólításra az oltártól indult el hierarchikus rendben a ~, és a hívek is átölelték egymást. Ez lassanként csak a papságra korlátozódott, sõt a 13. sz.-tól a csóktáblára vagy feszületre (»pacifikále) adott csókot a celebráns, és ezt megcsókolva továbbadták. Az RMÁR 56.
a Miatyánkot folytató
»embolizmus és „Mert tiéd az ország…” doxológia után helyezi el a béke-
rítust
(ritus pacis). Ebben a hívek békét és egységet kérnek az Egyház és az emberiség nagy családja számára, kifejezik kölcsönös szeretetüket, mi-
elõtt az egy kenyérbõl részesülnének. A béke-rítus módját a püspöki karoknak kell meghatározniok az egyes népek természete és szokásai alapján. Mivel az MKPK erre még nem adott irányítást, õsi hagyomány alapján a celebráns és a diakónus, illetve a koncelebráló papok adnak ~ot egymásnak, miközben mondják:
„Béke veled!”, a válasz: „Ùs
a
te lelkeddel”. A celebráns vagy a diakónus felszólítja a népet: „Köszöntsétek egymást a béke
jelével!”,
melyre így válaszolnak: „Legyen békesség köztünk mindenkor.” Egyre általánosabbá válik, hogy a hívek kiegesztelõdésük jeleként a mellettük állókkal egyenként kezet fognak, vagy egyszerre nyújt mindenki kezet a mellette állóknak. * 5.         AM

 bemártás »két szín alatt való áldozás

bemenet »bevonulás

 Benedek, Szt.•ìnnepe júl. 11. A VIII. sz.-ig ezen a napon ünnepelték, a IX. sz.-tól márc. 21-én, halála napján ünnepelték. Mivel ez a nap nagyböjtben van, ezért a naptárreform (1969) vissza-
helyezte a régebbi napra. A nyugati szerzetesség megalapítója. XII. Pius „Európa atyjának, VI. Pál „Európa védõszentjének” nyilvánította. ltáliának Nursia (ma Norcia) nevû kisvárosában született 480 körül, Rómában tanult, de még tanulmányai befejezése elõtt az ottani erkölcstelen élet elõl menekülve Sublacumba (Subiaco) vonult, és ott éveken át szerzetes-remete módján élt. Idõvel sokan felkeresték, ezekbõl közösségeket alapított. Végül Monte Cassinón (Cassinum hegyén) alapította meg monostorát. Itt írta meg híres
Reguláját, amely idõvel a szerzetesség egyik alapszabálykönyvévé lett. Ez számos rendelkezést tartalmaz a liturgia rendjére is. Meghalt 547. márc. 21-én. Regulájt követõ szerzetesek ezt a napot is megünneplik.       BL

 Benedictus (lat. ‘áldott’)•1. Zakariás hálaadó éneke, melyet »Keresztelõ Szt. János születésekor mondott (Lk 1,68–79). êSZ-i evangéliumi ének. A »zsolozsmában a »Reggeli dicséret csúcspontja, melynek naponként változó »antifónája van. * 4. 2.A »misekompozíciókban a »Sanctus második része, melyet korábban a kórus az átvltoztatás után énekelt. Jelenleg nem szabad elválasztani a Sanctustól. * 5.                                                        VI

 beöltözés•1. A »pap- és a »diakónusszentelésnél a kézfeltétel és a szentelési imádság után az újonnan szenteltet beöltöztetik liturgikus ruháiba: a pap a miseruhát, a diakónus a dalmatikát és a stólát ölti fel. * 18.
2.A szerzetesrendekben a noviciátus elõtt vagy az elsõ fogadalomnál öltöztetik be a rendi ruhába a jelöltet.
3.Szokás az egyházmegyés papnövendékeknek is a »reverenda megáldása és átadása liturgikus keretben.     VI

 bérmálás szentsége (lat. sacramentum confirmationis)•A bérmálás az a szentség, amely a megkeresztelteket a Szentlélek adományával gazdagítja és tökéletesebben kapcsolja az Egyházhoz. Megerõsíti és kötelezi õket, hogy szóban és tettben Krisztus tanúi legyenek, és a hitet terjesszék
s védelmezzék (vö. LG 11, ET 879. kán.).
Ahogy a Pünkösd Jézus húsvéti misztériumának teljességét jelenti, úgy a ~ tökéletesíti és megerõsíti a keresztség szentségének hatásait. A megszentelés minden mozzanata sajátosan kapcsolódik a Szentlélekhez. Jelen van már a keresztségi újjászületés kezdeténél (Jn 1,33), itt azonban a megkeresztelt az isteni életnek csak csíráját kapja meg, amelynek növekednie és erõsödnie kell. Az apostolok a keresztség kegyelmének betetõzéseként a Lélek ajándékait kézrátétellel osztották ki az újonnan megkeresztelteknek (ApCsel 8,15–17). Nyugaton – õsi tanúságok szerint – a keresztvíz fürdõje után és az Eukarisztia vétele elõtt történt a megkenés kézrátétellel. Ez a bérmálás, amely különálló szentség.
A mai bérmálási szertartás kiemeli, hogy a Szentlélek Krisztus ajándéka. A ~nek kiszolgáltatása a homlok krizmával való megkenésével történik kézrátétellel! e szavak kíséretében: Vedd a Szentlélek ajándékának jelét. – Ámen – válaszol a megbérmált.A ~nek kettõs jelentése van. A püspök kézkiterjesztése a szertartás kezdetén utal a Szentlélek ajándékainak a lehívására, míg a krizmával való megkenés a Szentlélek ajándékainak elnyerését jelzi. A bérmálkozó eltörölhetetlen jegyet kap és vele együtt a Szentlelket. A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püspök, de érvényesen kiszolgáltathatja az erre felhatalmazott pap is. Felnõttek keresztelésekor közvetlenül a keresztség után kívánatos a ~ kiszolgáltatása az Eukarisztiával együtt. Ýgy valósul meg a keresztény életbe való beavatás õsi rendje.
A bizánci liturgiában a keresztséggel együtt mindig kiszolgáltatják a ~ét is. * 13.
VI

 

betegáldoztató pyxis (gör. – püxisz, ‘szelence’)•Több-kevesebb kisostya számára alkalmas edényke, melyben a pap, diakónus vagy megbízott világi a betegek számára viszi az Oltáriszentséget. Gyakran úgy alakítják, hogy »paténaszerû szélesebb alja legyen. A ~t kisebb méretû »korporáléba teszik, s nyakba akasztható tasakban, a »burzában viszik a Szentséget.            AM


   
betegek kenete (lat. unctio infirmorum)•Az ember egyik legsúlyosabb próbatétele a testi szenvedés, a fájdalom és a betegség. Isten gondviselõ terve, hogy az ember az egészséget ápolja, a betegség ellen küzdjön, és tegyen meg mindent a betegek testi-lelki megkönnyebbüléséért. Jézus maga is gondjaiba vette a betegeket, kezét rájuk helyezte (Mt 8,3–15 stb.), és tanítványait is még földi életében a betegek gyógyításának parancsával küldte szét (Mk 16,18).
Jézus a betegek gondozását Egyházán keresztül folytatja, amint Szt. Jakab apostol levelében olvassuk: „Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az êr nevében. A hitbõl fakadó ima megszabadítja a beteget, és az êr talpraállítja.
Ha pedig bûnöket követett
el, bocsánatot nyer” (5,14–15).
E szentség felvételében az élõ hit fejezõdik ki, amely az üdvösségre segíti az embert, felszítja az Istenbe vetett bizalmát, megerõsíti a gonosz lélek kísértéseinek és a halálfélelemnek leküzdésében. Az ember egészségét is visszaszerzi, ha az a lélek üdvösségére válik, és ha szükséges, megadja a bûnök bocsánatát is. A ~ét felvehetik mindazok, akik betegségük miatt kérik (öregek és gyermekek is), vagy akikrõl feltételezhetõ, hogy kérték volna (eszméletlen betegek). A ~ét rendszerint megelõzi a »bûnbocsánat szentsége, rövid igeliturgia és »egyetemes könyörgések, majd a következõ szavak kíséretében a betegek olajával a pap megkeni a beteg homlokát és két kezét: E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az êr a Szentlélek kegyelmével. Ámen. Szabadítson meg bûneidtõl, üdvözítsen téged, és erõsítsen meg jóságosan! Ámen. A ~t rendszerint az »áldozás ( »êtravaló) követi.
A ~ét misében vagy azon kívül egyénileg vagy közösségben is fel lehet venni. Ismételten feladható újabb betegség, vagy a beteg állapotának rosz-
szabbodása esetén. – A bizánci rítusban: a beteg érzékszerveinek megkenését kíséri a szentségi ima, miközben a pap az Evangéliumos könyvet a beteg fejére teszi. Ezt a könyvet aztán a beteg meg is csókolja. A szentség kiszolgáltatása után közösen végeznek könyörgéseket a betegért.
A görög ortodox egyházi szokás szerint nagyszerdánként (a román egyházban pedig még gyakrabban) csoportosan is kiszolgáltatják ezt a szentséget, melyben az elõírás szerint egyszerre hét
pap mûködik közre (ez el is hagyható). (
»olaj.)
* 24                                                                
VI – OL

betlehem•Jézus születésének plasztikus ábrázolása, melynek középpontja a jászolban fekvõ isteni Gyermek. Eredete vagy a római S. Maria Maggiore templomban õrzött (nem hiteles) jászol-ereklyére, vagy arra a jászolra vezethetõ vissza, amelyet Assisi Szt. Ferenc Greccióban állított fel Karácsonykor. Az egyre szaporodó szereplõk (Szûz Mária és Szt. József, pásztorok, angyalok, napkeleti bölcsek) színes népi fantáziával vették körül a karácsonyi idõben a templomban és az otthonokban felállított ~et. A ~ felállításának szokása mint a népi vallásosság kifejezõje, a karácsonyi idõben a templom megfelelõ helyén fenntartható, de a ~et sose helyezzék el a »preszbitériumban.  AM

 bevonulás•Az egyházüldözés századait követõ korszakban bontakozott ki a templomba való ~ szertartása. A liturgiafejlõdés során kialakult az »antifónák végére került ún. „kisbemenet”. A bizánci liturgia elsõ körmenetében a diakónus hozza ki a szentélybõl az Evangéliumos könyvet, Jézus tanító körútját jelképezve. A menet élén vitt gyertya az Elõhírnököt, Keresztelõ Jánost jelképezi, aki Jézust Isten Bárányának nevezte. Míg „Krisztus, az igazi Világosság” körüljárt, és jót tett, Szt. János, mint „ideig-óráig világító fény” készített utat. A »felajánlás elõtti ún. „nagybemenet” során az »elõkészületi oltártól a papság az oltárra viszi az áldozatra szánt kenyeret és bort. A különféle »fölajánlási körmenetek közül kiemelkedik ünnepélyességével a bizánci rítusé, ahol az adományokkal bevonuló papság körmenete Jézus Jeruzsálembe való utolsó ~át ábrázolja, a nép „minden földi gondot félretéve… a mindenek királyát fogadja”.
A római liturgiában a ~ a mise bevezetõ szertartása. A pap a segédkezõkkel együtt vagy rövidebb úton a »sekrestyébõl, vagy ünnepélyesebb alkalommal a püspök vagy pap, a segédkezõkkel együtt szent ruhákba öltözve a templom bejáratától a fõhajón át vonul az oltárhoz, amikor a nép összegyûlt. A ~ sorrendje a következõ: a) a turifer a füstölgõ turibulummal, ha »tömjénezés is lesz; b) a gyertyavivõk (»akolitus) s közöttük, a keresztvivõ a kereszttel, majd a többi ministráns; c) a »diakónus vagy a »lektor, aki hozza az »Evangéliumos könyvet; d) a misézõ pap. Ha tömjénezni akarnak, indulás elõtt a pap tömjént tesz a parázsra. Amíg a ~i körmenet tart, a »kezdõéneket éneklik. Amikor megérkeznek az oltárhoz, a misézõ pap és a segédkezõk mélyen meghajolnak, vagy térdet hajtanak, ha a »tabernákulumban Oltáriszentség van. Ha a ~i körmenetben keresztet is hoztak, azt az oltár mellé, vagy más alkalmas helyre kell állítani. A segédkezõk által vitt gyertyatartókat az oltár mellé vagy az »asztalkára kell helyezni, az »Evangéliumos könyv pedig az oltárra kerül. A pap fölmegy az oltárhoz, és tisztelete jeléül megcsókolja. Ha alkalmasnak látszik, megtömjénezi (incenzálja) az oltárt, körüljárva azt. A pap a ~t azzal fejezi be, hogy ülõhelyéhez megy, ahol megkezdi a misét (vö. RMÁR 82–85). – A püspök hivatalos templomlátogatása alkalmával »korális ruhában áldást osztva vonul végig a templom fõhajóján. »körmenet, »fogadás (püspöké).                 OL–AM

 bevonulási ének »kezdõének

 Biblia »Szentírás

 binálás (lat. binatio = ‘valaminek megkétszerezése’)•~nak nevezzük, ha egy pap ugyanazon a napon kétszer misézik. Az alábbi esetek kivételével a papnak nem szabad naponta egynél többször miséznie: Nagycsütörtökön a krizmaszentelési és esti misén; Húsvét éjjelén és napján; a híveknek bemutatott miséjén kívül a pap egyházmegyei zsinat, papi lelkigyakorlat és összejövetel, lelkipásztori látogatás alkalmával püspökével koncelebrál-
hat.
Három misét mondhat (trinatio), illetve koncelebrálhat »Karácsonykor, ha a miséket a maguk idejében mondják, valamint »Halottak napján. Paphiány esetén a helyi ordinárius megengedheti, hogy a papok megfelelõ okból naponta kétszer, sõt ha a lelkipásztori szükség úgy kívánja, vasárnap és kötelezõ ünnepeken háromszor is misézhetnek (vö. ET 905). ~ és trinálás esetében csak egy miséért fogadhatnak el »misestipendiumot (kivéve Karácsony három miséjét). Az a pap, aki két vagy három misét mutat be, közöttük élelmet vehet magához, még ha így nincs is meg az egyórás szentségi böjt a mise celebrálása elõtt (VI. Pál: Pasto-
rale munus,
3–4). Ahol ennél több istentiszteletre van szükség, ott ne a miséket szaporítsák, hanem az »istentisztelet pap nélküli formáját gyakorolják, vagy maga a pap tartson igeliturgiát áldoztatással. * 5.          VI

 birétum (francia: barrette, olasz: beretto = ‘sapka’)•Papi fejfedõ. A Trid-ig inkább puha, kerek sapka volt, a 17. sz.-tól kikeményítették, és három vagy négy szárral („szarvval”) a katolikus papság jellegzetes fejviselete lett. Viselték utcán, templomban, otthon is (pl. gyóntatáskor, miséhez való kivonuláskor, temetésen stb.). A ~ színe alkalmazkodik a papi és »prelátusi ranghoz. A »bíborosokat ma is a vörös ~ átadásával iktatja be a pápa tisztjükbe. Használata korunkban egyre ritkább, és a prelátusok hivatalos ténykedésükkor, vagy a papok alkalmanként a hideg elleni védekezésül viselik. 35. ábra: »reverenda, karing, alba, B3. * 2.                                              AM

 bizánci rítus•A »keleti rítusú liturgiák for-
rása Jeruzsálem, Antiochia és Alexandria. Fõleg
a kis-ázsiai kappadókiai atyák (Nagy Szt. Baszi-
leiosz) dolgozták át a semita jellegû antiochiai liturgiát görög nyelvre, melyet aztán Khrüszosztomosz (Aranyszájú) Szt. János honosított meg a császári székhely miatt egyre jelentõsebbé vált Konstantinápolyban (Bizáncban). Ezt a görög nyelvû liturgiát vették át a
melkita keresztények. Khrüszosztomosz Szt. János liturgiája a 7-8. sz.-ban elterjedt egész Keleten és Dél-Itáliában. 988-ban Vlagyimir kijevi orosz herceg megkeresztelkedett, és ószláv nyelven átvette a ~t a létszámban és missziós tevékenységben egyaránt kimagasló orosz egyház számára. 1589-ben állították fel az önálló moszkvai patriarkátust. A ~t követõ egyházak az 1054-ben történt keleti egyházszakadás után is joggal nevezik magukat „ortodox”, kevésbé szerencsés fordítással „pravoszláv” = igazhitû egyházaknak. A ~t a görögön kívül ószláv, arab, bolgár, román, észt, finn, japán, magyar, grúz és még számos más nyelven végzik. Elvben minden nyelv használható, bár ez dallami és formai változatokat hozott magával. Elsõsorban a ~t végzõ
ortodox egyházakat nevezik a volt Habsburg-bi-
rodalom területén „görögkeleti” egyházaknak.
(
»„Szent Liturgia” felépítése bizánci rítusban, »keleti rítusok.)           AM

 bizánci ének lejegyzése•A bizánci ~nek kezdetét a „pontvonalas” kotta jelentette, amely a 9–
12. sz.-i kéziratokban található meg. Ekkor még csak kevés jelet használnak, s alkalmazzák részben a 3–4. sz.-ban kifejlõdött hangsúlyos
(ekfonetikus) kottázás jeleit is. Ezzel a jelrendszerrel még a hangközöket sem tudták megfelelõen jelölni.
A közép-bizánci korban (12–14. sz.) jelent meg a „hagiopoliszi” vagy „körvonalas” kottázás, melyben a dallamívek mellett már a hangközöket, sõt a dinamikát is kiválóan tudták jelölni. Ezt fejlesztette tovább a késõ ~, melyet az 1380-ban elhunyt Ivan Kukuzel után „kukuzeli” kottázásnak is neveznek. A hangok abszolút értékének rögzítését csak a 16. sz.-i Oroszországban kezdték átvenni Nyugatról. A magyar bizánci rítusú liturgikus könyvek az ötvonalas, violinkulcsos modern éneklejegyzést használják.   OL

 boldoggá avatás »szentté avatás

 Boruljunk térdre! Álljatok fel! (lat. Flectamus genua! Levate!)•Az õsi római liturgiában még a 10. sz.-ban is az volt a szokás, hogy a papnak imádságra való felhívása után a diakónus felszólította a híveket, hogy térdeljenek le. Amikor egy ideig csendben imádkoztak, újra felszólította õket, hogy álljanak fel. Ennek a mai liturgiában két nyomát találjuk. A pap „Könyörögjünk” felszólítása után rövid csendet tart, hogy alatta a hívek csendben imádkozzanak. A másik forma a püspök-, a pap- és diakónusszentelésen fordul elõ, amikor
a diakónus e szavakkal szólítja fel a népet a Mindenszentek litániája alatt való letérdelésre, majd utána felállásra.            
AM

 böjt (gör. nészteia, lat. ieiunium) A heti két ~i napot a zsidóságtól vették át a keresztények, de hétfõ és csütörtök helyett szerdán és pénteken tartották.
1. A keleti egyházban igen õsi hagyománya van a nagyheti ~nek, amikor Nagycsütörtök estétõl a Húsvétra virradó éjszakáig nem ettek. Késõbb a ~i idõt kiterjesztették az egész negyvennapos nagyböjtre ( »nagyböjt Keleten).
Vízkereszt elõtt a 4. sz.-tól szintén igen hosszú ~öt tartottak, ezt azonban késõbb lerövidítették az elõkészületi napra (vigília). A 8. sz.-ban már 40 napos ~ volt Karácsony és aug. 15-e elõtt is. Ma már az Istenszülõ mennybevitelének ünnepe elõtt csak kéthetes a ~.
A jelenlegi böjti fegyelem a magyar görög katolikusoknál:
a)A hústól való megtartóztatás napjai: 1. a nagyböjt minden szerdája és péntekje; 2. a karácsonyi, péter-páli és nagyboldogasszonyi bûnbánati idõk péntekjei.
b) Bûnbánati napok: 1. Az év minden szerdája és péntekje – a nagy ünnepeket (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) követõ, ill. az êrjelenés ünnepét és a nagyböjt elõtti hetet megelõzõ, ún. „Szabad hét” kivételével. 2. Nagyböjt és a karácsonyi böjt minden napja.
c) Ha a hústól való megtartóztatást valaki komoly okok miatt nem tudja megtartani, helyettesítheti, ill. pótolhatja más jócselekedettel.
d) Ùvente kétszer van ún. „szigorú böjt”: 1. A nagyböjt elsõ napja. (A keleti egyházban a nagyböjt nem Hamvazószerdán, hanem már elõtte két nappal, hétfõn megkezdõdik.) 2. Nagypéntek. E két napon csak növényi eredetû ételeket fogyasztanak. (Tehát zsírt, tejet, vajat, tojást stb. nem!)
2.A nyugati egyházban ma két szigorú ~i nap van hústilalommal összekötve. Ez Hamvazószerda és Nagypéntek. A szigorú ~ a nagykorúakat (betöltött 18. évtõl) kötelezi 60. életévük megkezdéséig (ET 1252) (háromszori étkezés egyszeri jóllakással). A »hústilalom kötelezi azokat, akik 14. életévüket betöltötték (ET 1252).
A szentségi ~ (teljes megtartóztatás minden ételtõl, italtól szentáldozás elõtt) a latin egyházban ma nagyon enyhe, mert csupán egy órára szorítkozik a régi gyakorlattal szemben, mely éjféltõl volt kötelezõ. Gyógyszer és a víz nem szegi meg a szentségi ~öt. A betegek indokolt esetben még ez alól is felmentést kapnak. * 1, 22 (magy. 305–318), 24. OL–VI

 Breviárium »zsolozsma

 búcsú (lat. indulgentia)•1. Az Isten színe elõtt már megbocsátott bûnökért járó ideigtartó büntetések részleges vagy teljes elengedése. Mindazok részesülhetnek benne, akik kellõen felkészültek, és teljesítik azokat a feltételeket, melyeket az Egyház elõír. Az Egyház a Krisztustól kapott oldó és kötõ hatalmánál fogva Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárából részesítheti tagjait, szeretetük és bûnbánatuk mértéke szerint. Különös jelentõsége van a halottak napi ~knak, melyeket temetõ- és templomlátogatás által nyerhetünk az elhunytak javára. A teljes ~ feltétele a megszentelõ kegyelem állapota és a bûnbánati lelkület, szentáldozás, a ~ elnyerésének általános szándéka, és imádság a pápa szándé-
kára. A részleges ~hoz a kegyelem állapota, a ~ elnyerésének feltételei és szándéka szükségesek.
Bizonyos esetekben az Egyház egyéb feltételt is kívánhat, mint pl. »a szentévi ~nál a római bazilikák, vagy meghatározott templom meglátogatását stb. »templom címe, »zarándoklat. * 22. (magy. 319–330)        VI

 

burza (lat. bursa, ‘zseb’)•l. A »korporále befogadására alkalmas négyzet alakú keményített tasak, amely a miseruha anyagából készül. Használata ma már nem kötelezõ.

2.Nyakba akasztható, rendszerint selyembõl készült tasak, melyben betegellátáskor az Oltáriszentséget viszik. * 24. AM 

 Búzaszentelõ (lat. litaniae maiores = ‘nagyobb könyörgések’)•A pogány Rómában ápr. 25-én körmenettel vonultak ki a városból, hogy Robigo pogány istennek áldozatot mutassanak be a termések megtartásáért. Konstantin császár óta ezt a szokást keresztény szellemben folytatták. Nagy Szt. Gergely pápa óta igen ünnepélyessé vált ez a »körmenet. A 11. sz.-ban hozzácsatolták a vetések megáldását is (= búzaszentelés). Ma is minden plébániatemplomban el kell végezni a »Praeorátorban található szertartással. A Mindenszentek »litániájának elmondása ajánlatos, de nem kötelezõ, ha nincs körmenet. A következõ hét valamelyik napján mondható »votívmise a jó termésért vagy az emberi munka megszenteléséért. (»év-
negyedes idõk) * 1, 32.                                         
AM

 

bûnbánati cselekmény•A »misében az »igeliturgiát ~ elõzi meg, hogy a híveket felkészítse Isten Igéjének hittel való hallgatására és az »Eukarisztia méltó megünneplésére. Részei: a celebráns lelkiismeret-vizsgálatra és bûnbánatra szólít fel; rövid csend, melyben ki-ki magába száll; majd különbözõ imaformákkal a közösség bûnbánatot indít. Ezek: Gyónom a mindenható Istennek…”, vagy: „Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk…” vagy a bõvített »Kyrie: „Uram irgalmazz” különbözõ változatai. Ezt követi a celebráns bûn-
bocsánatot kérõ fohásza, mely nem szentségi feloldozás. – A
»betegek szentségénél is ezt a ~t alkalmazzuk, ha a beteg nem járul a »bûnbocsánat szentségéhez. – A »zsolozsma Befejezõ imaórájában is e ~nyel történik a lelkiismeret-vizsgálat és a bûnbánat. * 5.         VI

 bûnbocsánat szentsége (lat. sacramentum paenitentiae)•Mindenekelõtt felhívjuk a figyelmet
a
terminológiára. Az új Ordo Paenitentiae-ben (A bûnbocsánat szertartása) ~ jelzésére a latinban a használat folyamán többjelentésûvé vált „paenitentia” (eredetileg megtérés, Istenhez fordulás, metanoia) mellett a biblikus eredetû „reconciliatio” (kiengesztelõdés, kibékülés Istennel és embertársainkkal) terminust találjuk. A magyarban sincs olyan egyetlen szavunk, amelyik ezt a fogalmat: paenitentia – reconciliatio – a maga teljes-
ségében visszaadná. Ùppen ezért a magyarban is ajánlatos váltakozva alkalmazni a következõ szakkifejezéseket: penitencia szentsége (metanoia értelemben!), bûnbocsánat szentsége (Istené a kezdeményezés!), bûnbánat szentsége (az ember részérõl a legfontosabb mozzanat!), gyónás, kiengesztelõdés szentsége.
Isten azzal mutatta meg irgalmas szeretetét az emberek iránt, hogy Krisztus szenvedése és kereszthalála által kiengesztelõdött a világgal. Az êr a kiengesztelés szolgálatát Egyházára bízta. Emberi gyarlóságból megtörténhet, hogy a megkeresztelt ember elhagyja „elsõ szeretetét” (vö. Jel 2,4), és vétkével megszakítja az Istennel való baráti kapcsolatot. Ezért a keresztség után elkövetett bûnök megbocsátására az êr a ~t rendelte. Jézus nemcsak felszólít a »megtérésre, hanem megbocsátja a bûnöket (Mt 9,2–8), és apostolainak megbízást ad a bûnök megbocsátására (Jn 20,22–23).
Amikor a bûnös a Szentlélek indítására Istenhez akar visszatérni, õszintén fájlalnia kell a bûn megtörténtét, és elutasítania azzal, hogy többé nem akar vétkezni (bánat, erõs fogadás). Ettõl függ a megtérés valódisága. A bûnvallomással a megtérõ a gyóntató lelkiatya elõtt meggyónja bûneit, hogy a feloldozás által elnyerje azok bocsánatát. Az igazi megtérés a bûnök jóvátételének komoly szándékával, az élet megjavításával és az esetleg okozott kár megtérítésével lesz teljes.
A megtérésnek ez a szentségi útja akkor lesz üdvösségszerzõ, ha a hívõ minden súlyos bûnét a gyóntatónak meggyónja. A bocsánatos bûnök leküzdésére és a kegyelmi állapot tökéletesítésére is nagyon hasznos e szentség gyakori és buzgó felvétele (áhítatból történõ gyónás).
A ~nek formái: a) egy megtérõ (gyónni kívánó) esetében: a gyóntatószékben vagy a gyóntató-
helyiségben a pap fogadja a megtérõt, a bûnbánatra indító szentírási vers után következik a bûn-
bevallás és a buzdítás. Az elégtétel elvállalása és a bánatima után részesül a megtérõ szentségi fel-
oldozásban a pap következõ szavaival:
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelkel a bûnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja meg a békét! Ùs én feloldozlak téged bûneidtõl az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében. A szentség felvétele lsten dicsõítésével és a megtérõ elbocsátásával zárul.
b)Több megtérõ esetében (egyéni bûnvallomással) és feloldozással. Az egyéni bûnvallomást és feloldozást megelõzi a közösségi igeliturgia, majd az egyéni gyónások végeztével közös hálaadást végeznek: A kiengesztelõdésnek ez a formája a megtérés közösségi jellegét emeli ki. Ez a forma lelkigyakorlatok alkalmával gyümölcsözõen alkalmazható.
c)Több megtérõ esetében (bûnvallomás nélkül), általános feloldozással. Ezt a formát kell alkalmazni halálveszély és súlyos szükség esetén.
A szükséges feltételek valódiságáról az egyházmegye püspökének, illetve a feloldozó papnak kell döntenie. Az érvényességhez nemcsak az egyéni felkészültség szükséges, hanem az a szándék is, hogy mielõbb, egy éven belül – egyéni gyónást végeznek. Az MKPK 1977. márc. 16-án úgy döntött, hogy ezt a formát egyelõre nem vezeti be hazánkban a halálveszély esetét kivéve.„Minden Krisztus-hívõ, aki elérte értelme használatának korát, köteles súlyos bûneit legalább évente egyszer híven meggyónni” (ET 989).
»húsvéti áldozás.A bizánci liturgiában is ismeretesek a kiengesztelõdésnek különféle formái, fõként az egyéni bûnvallomással. Sokfelé közösen végzik el a gyónási imákat, mielõtt a pap külön-külön meggyóntatná a híveket az »ikonosztázion vagy egy ikon elõtt. * 22.       OL–VICaeremoniale episcoporum (lat. = püspökök szertartáskönyve)•A fõpapi istentiszteletek lefolyását írja le és szabályozza a ~. A középkorban a pápai és püspöki szertartások elõírásait az „ordines Romani” (Római ordo) tartalmazta. A Trid. után a püspöki szertartások rendjét a ~ írja le, melyet VIII. Kelemen pápa adott ki 1600-ban. A II. Vat. után új kiadása 1984-ben jelent meg. * 2.        VI