A II. Vatikáni Zsinat után használt latin liturgikus szakkifejezések magyar fordítása

I. INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI =

A Római Misekönyv Általános Rendelkezései (RMÁR)

 

Missale Romanum                                                             = Római Misekönyv, Misekönyv (RM)

 

 

1. Általános kifejezések

 

Eucharistia                                                                         = Eukarisztia, Oltáriszentség

Celebratio eucharistica                                                       = az Eukarisztia ünneplése, a mise vagy

                                                                                           = a miseáldozat bemutatása

Coena dominica, coena Domini                                          = az Úr vacsorája

Missa cum populo                                                             = mise a nép részvételével, közösségi mise

Missa sine populo                                                             = mise a nép részvétele nélkül, magánmise

Missa communitatis                                                          = a közösség miséje

Missa conventualis                                                            = konventmise

Concelebratio                                                                     = együttmisézés, koncelebrálás

Forma typica missae                                                          = a mise alapformája

Mysterium paschale                                                          = húsvéti misztérium, a Húsvét szent titka

Actio liturgica                                                                    = liturgikus cselekmény

Ritus                                                                                  = szertartás, rítus

Silentium                                                                            = szent csend

Admonitio                                                                          = intelem, felhívás

Acclamatio                                                                         = a nép válasza, felkiáltása, akklamáció

Lectio continua                                                                  = folytatólagos olvasás

Praeses                                                                               = elöljáró, a közösség elöljárója

Orationes praesidentiales                                                   = az elöljáró imái

 

 

2. Személyek

 

Episcopus                                                                          = püspök

Presbyter                                                                           = pap

Celebrans                                                                           = misézô

Celebrans principalis                                                         = fôcelebráns, fômisézô

Concelebrantes                                                                   = koncelebrálók, együttmisézôk

Diaconus                                                                            = diakónus, szerpap

Crucifer                                                                              = keresztvivô

Lector                                                                                 = lektor, felolvasó

Acolytus                                                                            = akolitus, gyertyavivô

Minister                                                                             = segédkezô, ministráns

Cantor                                                                                = kántor, énekvezetô

Schola cantorum                                                                 = szkóla, énekkar

Psallista                                                                              = elôénekes, zsoltárénekes, pszallista

Commentator                                                                     = magyarázó

3. Berendezés, felszerelés

 

Altare fixum                                                                       = rögzített oltár

Altare mobile                                                                     = mozdítható oltár

Altare versus populum                                                      = szembenézô oltár

Sedes                                                                                  = papi szék, szédesz

Legile                                                                                  = könyvállvány (a szédesznél)

Presbyterium                                                                     = preszbitérium (szentély), papi térség

Ambo                                                                                 = ambó

Tabernaculum                                                                    = tabernákulum, szentségház

Monstrantia                                                                       = monstrancia, szentségmutató

Oblata                                                                                = adományok, áldozati adományok

Hostia                                                                                = (konszekrálás elôtt) ostya

Hostia                                                                                = (konszekrálás után) Szentostya

Abacus                                                                               = asztalka

Vasa sacra                                                                          = szent edények

Pyxis                                                                                  = áldoztatóedény, áldoztatótál, áldoztatókehely

Patena                                                                                = paténa

Patina                                                                                 = áldoztatótálca

Liber lectionum                                                                  = Olvasmányos könyv, az olvasmányok könyve

Liber evangeliorum                                                             = Evangéliumos könyv

Incensatio                                                                           = incenzálás, tömjénezés

Purificatio                                                                          = purifikálás, az edények tisztítása

Genuflexio                                                                          = térdhajtás

Inclinatio                                                                            = meghajlás

Inclinatio capitis                                                                = fejhajtás, fôhajtás

Vestis sacra                                                                        = szent ruha, liturgikus öltözet

Casula, planeta                                                                   = kazula, miseruha

Dalmatica                                                                           = dalmatika

Stola                                                                                   = stóla

Pluviale                                                                              = palást, pluviálé

Alba                                                                                   = alba, miseing

Cingulum                                                                            = cingulum, öv

 

 

II. ORDO MISSAE

 

Ordo missae                                                                       = a mise rendje

1. Ritus initiales                                                                 = bevezetô szertartás

Salutatio                                                                             = köszöntés, az oltár és a hívek köszöntése

Introitus                                                                             = kezdôének, introitus

Actus penitentialis                                                             = bûnbánat, bûnbánati cselekmény

Kyrie                                                                                  = Uram irgalmazz, Kyrie

Gloria                                                                                 = Dicsôség, Glória

Collecta                                                                              = könyörgés

2. Liturgia verbi                                                                  = igeliturgia, az ige liturgiája

Lectio I. (prima)                                                                 = olvasmány

Lectio II. (secunda)                                                            = szentlecke

Psalmus responsorius                                                        = válaszos zsoltár

Responsum                                                                        = válasz, responzum

Versus ante evangelium                                                      = evangélium elôtti vers vagy ének

Homilia                                                                              = homília, igehirdetés, szentbeszéd, prédikáció

Credo                                                                                 = hitvallás, Credo

Oratio fidelium                                                                   = egyetemes könyörgések, hívek könyörgése

3. Liturgia Eucharistica                                                      = az Eukarisztia liturgiája, az áldozat liturgiája

Praeparatio donorum                                                         = az áldozati adományok elôkészítése

Super oblata                                                                       = felajánló könyörgés

Prex eucharistica                                                                = eukarisztikus ima

Praefatio                                                                             = prefáció

Sanctus                                                                               = Szent vagy… Sanctus

Epiclesis (átváltoztatás elôtt)                                            = Szentlélek-hívás, epiklézisz, Lélek-hívás

Epiclesis (átváltoztatás után)                                            = Szentlélek-hívás

Intercessio                                                                          = közbenjárás

Doxologia                                                                           = (záró) dicsôítés

Anamnesis                                                                         = megemlékezés

Narratio institutionis                                                         = az Eukarisztia alapításának elbeszélése

Fractio panis                                                                      = kenyértörés

Immixtio                                                                             = egyesítés, elegyítés

Agnus Dei                                                                          = Isten Báránya

Agnus Dei Communio                                                       = áldozás, szentáldozás

Communio calicis                                                               = Szent Vérrel való áldozás

Communio sub utraque specie                                           = két szín alatti áldozás

Communio per intinctionem                                              = bemártással való áldozás, bemártással való áldoztatás

Antiphona ad communionem                                             = áldozási ének

4. Ritus conclusionis                                                          = befejezô szertartás

Oratio post communionem                                                = áldozás utáni könyörgés

Annuntiationes                                                                  = hirdetések

Oratio super populum                                                       = zárókönyörgés, áldókönyörgés

Benedictio sollemnis                                                          = ünnepélyes áldás

Dimissio                                                                             = elbocsátás

 

 

III. PROPRIUM DE TEMPORE

 

Proprium de tempore                                                         = a liturgikus év idôszaki miséi

Proprium de Sanctis                                                           = a szentek saját miséi

Communia                                                                          = közös misék

Missae rituales                                                                   = szertartásokkal kapcsolatos misék, rituális misék

Missae et orationes ad diversa                                           = misék és könyörgések különbözô szándékokra, alkalmi misék

Pro sancta Ecclesia                                                             = misék az Anyaszentegyházért

Pro rebus publicis                                                              = misék közügyekért

Pro diversis circumstantiis publicis                                   = misék közérdekû szándékokra

Missa votiva                                                                      = votívmise

Missa pro sponsis                                                             = nászmise

Missa professionis religiosum                                           = mise szerzetesi fogadalomtételkor

Pro unitate christianorum                                                  = mise a keresztények egységéért

Commune Sanctorum et Sanctarum                                   = szentek közös miséi

Commune pastorum                                                          = lelkipásztorok közös miséi

Missa pro defunctis                                                           = gyászmise

Missa pro defunctis in exsequiis                                       = temetési mise

Missa pro defunctis in anniversario                                  = évfordulós gyászmise

Missa pro defunctis in diversis commemorationibus        = megemlékezô gyászmise

Doctor Ecclesiae                                                                = egyháztanító

Doctrix Ecclesiae                                                                = egyháztanító

Dedicatio ecclesiae                                                             = templomszentelés ünnepe, évfordulója, templombúcsú

Ordo ad faciendem et aspergendam                                   = vízszentelés és a szenteltvízhintés rendje

Maquam benedictam                                                         

 

 

IV. CALENDARIUM

 

Calendarium                                                                       = egyházi naptár, kalendárium

Calendarium particulare                                                     = helyi egyházi naptár

Directorium                                                                        = liturgikus naptár, direktórium

Feria                                                                                   = köznap

Vigilia                                                                                 = vigília, elôeste, virrasztás

Annus liturgicus                                                                 = liturgikus év, egyházi év

Sollemnitas                                                                         = fôünnep

Festum                                                                               = ünnep

Mernoria obligatoria                                                          = kötelezô emléknap

Memoria                                                                            = (tetszés szerinti) emléknap

 

 

A liturgikus év részei

 

Tempus Adventus                                                             = ádventi idô, úrjövet, ádvent

Tempus Nativitatis                                                            = karácsonyi idô

Nativitas Domini                                                               = Jézus Krisztus születése, Karácsony

Tempus Quadragesimae                                                     = nagyböjt, Szent Negyvennap

Tempus Paschale                                                               = húsvéti idô

Tempus per annum                                                            = évközi idô

1. Ian.: Sollemnitas Sanctae Genitricis Mariae                   = Szûz Máriának, Isten Anyjának fôünnepe. Újév (Kiskarácsony)

6. Ian.: Epiphania Domini                                                  = Urunk megjelenésének fôünnepe. Vízkereszt

Festum Baptismatis Domini                                              = Urunk megkeresztelésének ünnepe

25. Ian.: Conversio S. Pauli apostoli                                  = Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe, Pál fordulása

2. Febr.: Praesentatio Domini                                            = Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelô Boldogasszony

22. Febr.: Cathedra S. Petri apostoli                                  = Szt. Péter apostol székfoglalásának ünnepe

19. Mart.: S. Ioseph, Sponsi Beatae                                  = Szt. Józsefnek, Szûz Mária jegyesének fôünnepe

MMariae Virginis                                                             

25. Mart.: Annuntiatio Domini                                         = Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

Dominica in Palmis de Passione Domini                           = Virágvasárnap

Sacrum Triduum Paschale                                                  = A húsvéti Szent Háromnap, Húsvéti Szent Háromnap

Feria quinta in cena Domini                                               = Nagycsütörtök

Missa chrismatis                                                                = krizmaszentelô mise, olajszentelési mise

Missa in cena Domini                                                        = az utolsó vacsora miséje

Feria Sexta in Passione Domini                                          = Nagypéntek

Vigilia paschalis                                                                 = húsvéti vigília, húsvéti virrasztás

Pascha                                                                                = Húsvét

1. Maii.: S. Ioseph, opificis                                               = a munkás Szt. József emléknapja

31. Maii.: Visitatio Beatae Mariae Virginis                       = Szûz Mária látogatásának ünnepe (Magyarországon júl. 2. – Sarlósboldogasszony)

Ascensio Domini                                                               = Urunk mennybemenetelének fôünnepe

Pentecostes                                                                        = Pünkösd

Dominica Pentecostes                                                        = Pünkösdvasárnap

Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis                                   = Szentháromság-vasárnap,

                                                                                           = Szentháromság fôünnepe

Sollemnitas Sanctissimi Corporis                                      = Krisztus Szent Testének és Vérének fôünnepe,                       Met Sanguinis Christi             = Úrnapja

Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu                                 = Jézus Szent Szívének fôünnepe

24. Iun.: Nativitas S. Ioannis Baptistae                             = Keresztelô Szt. János születésének ünnepe

29. Iun.: SS. Petri et Pauli, apostoli                                   = Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepe

6. Aug.: Transfiguratio Domini                                          = Urunk színeváltozása

15. Aug.: Assumptio Beatae Mariae Virginis                    = Szûz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony

8. Sept.: Nativitas Beatae Mariae Virginis                         = Szûz Mária születése, Kisboldogasszony

14. Sept.: Exaltatio Sanctae Crucis                                    = A Szent Kereszt felmagasztalása

15. Sept.: Beatae Mariae Perdolentis                                 = A fájdalmas Szûzanya emléknapja

29. Sept.: SS Michaelis,                                                     = Szt. Mihály, Szt. Gábor és Szt. Ráfáel fôangyal

MGabrielis et Raphaelis archangelorum                            = ünnepe

7. Oct.: Beatae Mariae Virginis a Rosario                          = Rózsafûzér Királynéja

8. Oct.: Beata Maria Virgo, Patrona Hungariae                 = Magyarok Nagyasszonya

1. Nov.: Omnium Sanctorum                                             = Mindenszentek ünnepe

2. Nov.: Commemoratio omnium fidelium                        = Halottak napja

Mdefunctorum

Sollemnitas Domini Nostri Iesu Christi                             = Krisztus Király fôünnepe

MUniversorum Regis

8. Dec.: Conceptio Immaculata Beatae                              = A Boldogságos Szûz Mária szeplôtelen foganta-

MMariae Virginis                                                              = tásának ünnepe, Szeplôtelen Fogantatás

25. Dec.: Nativitas Domini                                                = Urunk születésének ünnepe, Karácsony

Missa in nocte                                                                   = éjféli mise

Missa in aurora                                                                  = pásztorok miséje, hajnali mise

Missa in die                                                                       = ünnepi mise

Dominica infra octavam Nativitatis:                                  = vasárnap Karácsony nyolcadában: a Szent Család

MSanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph                        = ünnepe

 

 

V. SZENTSÉGEK ÉS SZENTELMÉNYEK

 

Ordo baptismi parvulorum                                                = A gyermekkeresztelés szertartása

Ordo baptismi adultorum                                                  = A felnôttkeresztelés szertartása

Initiatio christiana                                                              = a keresztény életbe való beavatás

Catecumen                                                                         = hittanuló, katekumen

Catecumenatus (adultorum)                                               = katekumenátus, a felnôttek keresztségi elôkészítése

Catecheta                                                                           = katekéta, hitoktató, világi hitoktató

Scrutinium                                                                          = vizsga

Baptisterium                                                                      = baptisztérium, keresztelô kápolna, a keresztség kiszolgáltatásának helye

Fons baptismalis                                                                = keresztelôkút, keresztkút

Abrenuntiatio Satanae                                                        = ellentmondás a sátánnak

Professio fidei                                                                    = a hit megvallása

Benedictio matris cum parvulo                                          = avatás, az anyának és gyermekének megáldása (egyházkelô)

Periculum mortis                                                                = halálveszély, életveszély

Articulus mortis                                                                 = haldoklás, a halál órája

Sacramentum paenitentiae                                                 = a bûnbocsánat szentsége (gyónás, szentgyónás)

Unctio infirmorum                                                             = a betegek kenete, a szentkenet

Ritus ordinationum                                                            = 1. diakónusszentelés

                                                                                           = 2. papszentelés

                                                                                           = 3. püspökszentelés

Viaticum                                                                             = Szent Útravaló

Ordo celebrandi matrimonium                                           = a házasságkötés szertartása

Consecratio Virginum                                                        = szüzek avatása, benedikálása

Benedictio abbatis, abbatissae                                           = apát, apátnô-benedikálás

 

 

VI. ZSOLOZSMA

 

Liturgia Horarum                                                               = Az imaórák liturgiája

Officium divinum                                                               = Zsolozsma, szent zsolozsma

Invitatorium                                                                       = Imádságra hívás

Laudes                                                                                = Reggeli dicséret

Vesperae                                                                            = Vecsernye, Esti dicséret

Officium lectionis                                                              = Olvasmányos imaóra

Tertia, Sexta, Nona                                                            = Napközi imaóra

Completorium                                                                    = Befejezô imaóra

 

 

VII. EGYÉB KIFEJEZÉSEK

 

Congregatio pro Cultu divino                                            = Istentiszteleti Kongregáció

„Sacrosanctum concilium”, Constitutio                             = Liturgikus konstitúció (LK vagy SC)

Mde Sacra Liturgia

„Instructio 1964, 1967                                                       = az 1964. évi „Inter Oecumenici és az 1967. évi „Tres abhinc annos” instrukció a liturgiáról

Instructio de musica sacra                                                  = Útmutatás a zene szerepérôl a liturgiában

Rituale Romanum                                                              = Római Rituálé, római szertartáskönyv

Pontificale Romanum                                                         = Római Pontifikále, Fôpapi Szertartáskönyv

Musica sacra                                                                      = egyházi ének és zene, szentzene

Ars sacra                                                                            = egyházmûvészet

„Ad experimentum”                                                           = „kísérleti jelleggel”

Ad libitum                                                                          = tetszés szerint

Ad interim                                                                          = átmenetileg

Pro arbitrio                                                                         = belátása szerint

Pro opportunitate                                                              = ha jónak látszik, ha megfelelônek látszik